STATUT

На основу члана 38 и 49. Закона о привредним коморама („Сл. гласник РС“, бр. 65/2001, 36/2009, 99/2011 и 112/2015) на Скупштини Општег удружења предузетника Бечеј, одржаној 27.06.2016. године усвојен је следећи:

 

 

С Т А Т У Т

ОПШТЕГ УДРУЖЕЊА ПРЕДУЗЕТНИКА БЕЧЕЈ

(пречишћени текст)

 

Опште одредбе

 

Члан 1. 

 

Овим Статутом врши се усклађивање Статута Општег удружења предузетника Бечеј од 26.02.2015. год. и уређује се назив и седиште општег удружења, подручје деловања општег удружења, привредна делатност коју обавља опште удружење, циљеви општег удружења, чланство и престанак чланства, органи општег удружења, тела општег удружења, финансирање општег удружења и друга питања од значаја за рад општег удружења.

 

Члан 2.

 

Опште удружење предузетника Бечеј (у даљем тексту: Опште удружење) је удружење предузетника као пословно способних физичких лица који обављају делатност у циљу остваривања прихода, регистрована у складу са Законом, а које је основано на неодређено време, ради разматрања и решавања питања од заједничког интереса, остваривања и заштите интереса својих чланова и унапређења економског положаја предузетника.

Опште удружење предузетника Бечеј је правни следбеник Општег удружења предузетника Бечеј, уписаног је Регионалну привредну комору Нови Сад под бројем 1787-XI/02 дана 05.11.2002. год.

 

Члан 3. 

 

Опште удружење има својство правног лица.

Опште удружење уписује се у регистар општих удружења који води Привредна комора Србије.

 

Назив и седиште 

 

Члан 4.

 

Назив удружења је: Опште удружење предузетника Бечеј

Назив удружења на мађарском језику је: Vállalkozók Általános Egyesülete Óbecse

Седиште: Удружења је у Бечеју, Золтана Чуке 4.

 

Члан 5. 

 

Рад Опште удружења је јаван.

Јавност  рада Општег удружења обезбеђује се у складу са Законом о привредним коморама и овим Статутом.

 

Члан 6. 

 

У раду и деловању Општег удружења равноправно се користе језици и писма народа и народности чија је употреба равноправна на подручју територије Општине Бечеј за које је Опште удружење основано.

Опште удружење предузетника као члан Привредне коморе Србије, делује на територији Републике Србије.

 

Делатност 

 

Члан 7. 

 

Претежна делатност Општег удружења је:

94.11. Делатност пословних удружења и удружења послодаваца

Опште удружење обавља и друге привредне делатности предвиђене законом.

 

Циљеви и задаци 

 

Члан 8.

 

Основни циљеви Општег удружења су остваривање и заштита права и интереса предузетника, унапређење економског положаја предузетника, разматрање и решавање питања од заједничког интереса и предузимање мера за унапређење рада и пословање предузетника на територији општине Бечеј.

 

Члан 9.

 

Основни задаци Општег удружења, произилазе из циљева утврђених овим Статутом те полазећи од тога, Опште удружење иницира, подстиче, помаже и координира активности на остваривању што повољнијих услова за развој и рад својих чланова, изградњу тржишних односа, институција пословне сарадње и свеопштег развоја Општине Бечеј, а нарочито:

– учествује у обезбеђењу основних услова за рад и пословање својих чланова,

– учествује у обезбеђењу сировина, репроматеријала и енергената неопходних за рад својих чланова,

– подноси инцијативе Привредној комори Републике Србије за доношење нових и промену постојећих прописа и мера које утичу на обављање делатности чланова Општег удружења,

– учествује у раду органа Привредне коморе, сходно закону,

– прати, изучава и подстиче све облике пословног повезивања  и удруживања својих чланова са другим правним лицима и предузетницима и њиховим асоцијацијама,

– едукује и усмерава укључивање својих чланова у спољно трговинско пословање, приступ ЕУ фондовима,

– помаже својим члановима у проналажењу најповољнијих кредита  и бесплатних средстава за развој пословања и проширење делатности,

– прати техничка и технолошка достигнућа у земљи и иностранству од интереса за успешан рад својих чланова, подстиче њихову примену и обезбеђује потребне информације,

– обезбеђује јединствени информациони систем за своје чланове, за њихове потребе и потребе купаца њихових производа и корисника њихових услуга и других заинтересованих, преко банке података – берзе пословних информација о понуди и тражњи роба, услуга, опреме, пословног простора, репроматеријала, радне снаге, капитала и др.

– иницира, подстиче и издаје стручне, пропагандне и друге публикације, упутства и обрасце, организује саветовања, семинаре, сајмове, изложбе, ревије, такмичења и друге сличне активности и у вези с тим сарађује са одговарајућим организацијама и органима,

– учествује у припреми, изради и закључивању гранских, посебних и појединачних уговора, прати њихову примену и предлаже измене и допуне,

– обезбеђује својим члановима пружање пословно-административне, стручне и друге помоћи преко Стручне службе Удружења или специјализованих агенција-бироа које за то оснива или са којима склапа аранжмане о пословној сарадњи,

– подстиче и негује традицију добрих пословних обичаја и пословног морала, као и сталешког организовања,

– подстиче и организује стручне, културно-забавне, спортске и друге сусрете, дружења и такмичења својих чланова, њихових и других радника и грађана,

– остварује сарадњу са другим истим или сличним асоцијацијама, коморама, органима, организацијама, институцијама, фондовима и заједницама по питањима од непосредног интереса за своје чланове,

– води књигу  чланова Општег удружења и издаје уверења, сагласности и друге потврде и документа из евиденције коју води у оквиру овлашћења и права из закона.

Планом и Програмом рада Удружења ближе се одређује и конкретизују задаци Удружења за ваку пословну годину, односно одређени период времена.

 

Чланство 

 

Члан 10. 

 

Члан Општег удружења, сагласно одредбама Закона о привредним коморама, је сваки предузетник, као пословно способно физичко лице које обавља делатност у циљу остваривања прихода, регистрован у складу са законом,  чије се седиште налази на територији Општине Бечеј, и уредно плаћа чланарину.

У органе и тела Удружења може бити биран само онај члан који је потписао приступницу и редовно плаћа чланарину.

Чланарина се плаћа у целости за текућу годину до 30. јуна.

 

Члан 11.

 

Права, дужности и одговорности чланова Општег удружења су:

– да усмеравају и усклађују своје активности у остваривању заједничких интереса Општег удружења,

– да бирају и буду бирани у органе и тела удружења и да непосредно или преко својих представника управљају Општим удружењем,

– да поштују Статут, друге акте и одлуке органа Општег удружења,

– да својим активностима, непосредно или преко облика деловања Општег удружења, доприносе остваривању циљева и задатака  Општег удружења,

– да буду информисани о раду Општег удружења и његових органа и тела,

– да унапређују међусобну сарадњу и да преко Општег удружења сарађују и подстичу сарадњу са другим сличним асоцијацијама,

– да преко Општег удружења размењују информације и искуства, организују договоре и консултације, саветовања и сл.,

– да чувају и подижу углед  Општег удружења,

– да благовремено достављају податке и обавештења потребна за извршавање задатака Општег удружења,

– да на начелима равноправности, одговорности и солидарности, извршавају задатке и своје обавезе утврђене овим Статутом и другим актима  Општег удружења,

– да обезбеђују финансијска средства за рад  Општег удружења, за чланство у Привредној комори Републике Србије и друге активности Општег удружења према годишњем плану и програму Општег Удружења,

– да уредно плаћају чланарину према одлуци органа Општег удружења,

– да користе пословно-административну, стручну и другу помоћ Општег удружења. 

 

Члан 12. 

 

Одлуком Управног одбора Општег удружења установљава се изглед и начин издавања чланске књижице.

 

Члан 13. 

 

Чланство у Општем удружењу престаје:

– када предузетник изгуби својство предузетника брисањем из регистра привредних субјеката у складу са Законом о привредним друштвима,

– када предузетник престане да обавља делатност одјавом или по сили закона,

– иступањем из Општег удружења,

– искључењем из  Општег удружења. 

 

Члан 14. 

 

Члан Општег удружења може бити искључен:

– ако се не придржава одредаба овог Статута,

– ако својим понашањем – чињењем или нечињењем – угрожава добре пословне обичаје и правила струке, односно нарушава углед Општег удружења,

– ако не плаћа чланарину.

Одлуку о искључивању члана из Општег удружења доноси Управни одбор Општег удружења.

 

Члан 15. 

 

Против Одлуке о искључењу из претходног члана овог Статута заинтересована странка може изјавити приговор Скупштини у року од 8 (осам) дана од дана достављања Одлуке.

Уколико Скупштина утврди да је приговор основан, поништиће одлуку Управног одбора, а ако је неоснован, потврдиће одлуку Управног одбора и приговор одбити.

Одлука Скупштине је коначна.

 

Органи и тела

 

Члан 16.

 

Удружењем управљају његови органи чији се чланови бирају на начин утврђен Статутом Општег удружења.

Органи Општег удружења су: Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор, Председник и Секретар.

 

Скупштина

  

Члан 17.

 

Скупштина Општег удружења (у даљем тексту: Скупштина) је највиши орган Општег удружења.

Скупштину чине сви чланови Општег удружења.

Чланове Скупштине представљају предузетници или овлашћени пуномоћници.

 

Члан 18.

 

Скупштина пуноважно одлучује ако седници присуствује више од половине њених чланова.

Скупштина доноси одлуку већином гласова присутних чланова Скупштине. Сваки члан скупштине има један глас.

Скупштина изузетно одлучује са двотрећинском већином када доноси Статут или се решава питање о непокретној имовини Општег удружења.

 

Члан 19.

 

Редовну седницу Скупштине сазива Председник Скупштине по потреби, а најмање једном годишње.

Седнице Скупштине су јавне и гласање је јавно уколико Скупштина не одлучи другачије.

Седница Скупштине обавезно се сазива на захтев Управног одбора, Надзорног одбора или 1/3 чланова Скупштине.

 

Члан 20.

 

У случају немогућности одржавања седнице Скупштине због недостатка кворума, може бити поново сазвана  са истим дневим редом, тако да се одржи најраније 15 дана а најкасније 30 дана од дана неодржане седнице. (поновљена седница)

Кворум за поновљену седницу чини ¼ укупног броја гласова Скупштине.

Одлуке на поновљеној седници доносе се већином гласова присутних чланова.

 

Члан 21.

 

Позив за седницу Скупштине садржи:

– дан слања позива,

– време и место одржавања седнице,

– предлог дневног реда и материјал за седницу.

Позив за седницу Скупштине доставља се члановима Скупштине, најкасније 5 дана пре одржавања седнице, путем поште, слањем елктронске пошиљке, оглашавањем на огласну таблу Општег удружења и на WEB сајту Општег удружења.

 

Члан 22.

 

Председника Скупштине и Председника Општег удружења, бира Скупштина већином гласова, на период од 4 (четири) године.

Председник Општег удружења је уједно и Председник Управног одбора.

 

Члан 23.

 

Надлежност Скупштине:

– доноси Статут, његове измене и допуне и општа акта у складу са законом и овим Статутом,

– доноси програм рада и усваја финансијски план,

– разматра извештај о раду Управног одбора и Надзорног одбора, финансијско пословање Удружења и усваја годишњи обрачун (завршни рачун),

– утврђује висину чланарине у Општем удружењу ради обезбеђивања финансирања рада Општег удружења,

– доноси одлуке о удруживању у друге облике организовања у складу са Законом о привредним коморама,

– одлучује о имовини Општег удружења,

– бира, именује и разрешава Председника Скупштине,

– бира, именује и разрешава Председника Општег удружења,

– бира, именује и разрешава чланове Управног одбора,

– бира, именује и разрешава Председника и чланове Надзорног одобра,

– бира, именује и разрешава чланове других орагана и тела Скупштине и утврђује њихов делокруг рада,

– доноси одлуку о оснивању струковних секција,

– одлучује о жалбама и приговорима на рад органа и тела Општег удружења,

– доноси одлуку о ликвидацији и  престанку рада Општег удружења

– доноси Пословник о свом раду,

– обавља и друге послове у складу са законом и овим Статутом.

 

Управни одбор

  

Члан 24.

 

Управни одбор је орган управљања Општег удружења и броји 7 (седам) чланова, укључујући Председника Општег удружења, који је по функцији Председник Управног одбора.

Управни одбор може имановати Подпредседника Управног одбора који мења Председника Управног одбора у његовој одсутности.

 

Члан 25.

 

Чланове Управног одбора бира Скупштина водећи рачуна о заступљености чланова струковних секција.

 

Члан 26.

 

Мандат члана Управног одбора траје 4 (четири) године, са могућношћу поновног избора.

 

Члан 27.

 

Мандат члана Управног одбора престаје ако га Скупштина опозове и из разлога који су овим Статутом предвиђени за престанак мандата члана Скупштине.

Ако члан Управног одбора из било ког разлога прекине функцију, Управни одбор може привремено да кооптира члана Скупштине, који није члан неког другог органа, до прве наредне седнице и да о томе обавести Скупштину на првој наредној седници. На тој седници Скупштина може да потврди мандат кооптираног члана или да изабере другог члана за члана Управног одбора.

Мандат кооптираног/изабраног члана траје колико и мандат члана Управног одбора кога је заменио, с тим што време које је провео у Упраном одбору по овом основу не улази у мандат у случају да се у редовној процедури изабере за нови сазив Управног одбора. 

 

Члан 28.

 

Надлежност  Управног одбора:

– управља радом Општег удружења,

– спроводи одлуке и закључке Скупштине,

– утврђује предлог Статута Општег удружења и предлоге општих аката које доноси Скупштина,

– доноси одлуке о унутрашњој организацији Општег удружења,

– припрема предлог Програма рада Скупштине и стара се о његовом извршењу,

– подноси Скупштини извештај о свом раду, предлог финансијског плана и годишњи обрачун Општег удружења,

– утврђује предлог одлуке о чланарини,

– именује Секретара Општег удружења,

– даје смернице за рад Секретара Општег удружења,

– доноси одлуку о именовању комисија и тела и одређује делокруг њиховог рада, сходно одлуци Скупштине

– предлаже оснивање струковних секција,

– разматра предлоге, ставове и мишљења струковних секција,

– доноси одлуке о набавци, продаји и отпису инвентара,

– даје сагласност на накнаду за услуге

– предлаже представнике Општег удружења у органе и тела Привредне коморе Србије и других асоцијација чије је Опште удружење члан,

– расправља о стању и положају предузетништва у Општини Бечеј,

– доноси одлуку о промени података Општег удружења,

– обавља и друге послове у складу са законом и другим општим актима Општег удружења и потребама чланова.

Члан 29.

Управни одбор ради и одлучује на седницама, које сазива и њима руководи Председник Управног одбора или Подпредседник Управног одбора.

На седнице Управног одбора позива се Председник Скупштине  и представник секције када се на дневном реду разматра материјал везан за ту секцију. Ови представници учествују у расправи без права одлучивања.

 

Члан 30.

 

Управни одбор пуноважно ради ако на седници присуствује већина од укупног броја његових чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова.

 

Члан 31.

 

За свој рад Управни одбор одговоран је Скупштини.

 

Надзорни одбор

  

Члан 32.

 

Надзорни одбор врши контролу законитости рада Општег удружења, контролише спровођење Статута и општих аката, контролише финансијско и материјално пословање и остварује увид у извршавање обавеза чланова Општег удружења.

У обављању послова и задатака Надзорни одбор има право увида у сва финансијска и пословна документа и податке Општег удружења.

Надзорни одбор подноси Скупштини извештај о свом раду најмање једном годишње.

 

Члан 33.

Надзорни одбор има 3 члана и то: Председника и 2 члана, које из редова чланова Општег удуржења бира Скупштина, јавним гласањем, на време од 4 (четири) године са могућношћу поновног избора.

За време трајања мандата Надзорном одбору, члан Надзорног одбора не може бити члан другог органа или тела Општег удружења, нити може имати друге функције у Општем удружењу.

 

Члан 34.

 

Надзорни одбор ради на седницама које се одржавају према указаној потреби, најмање једном годишње, пре усвајања годишњег обрачуна (завршног рачуна) Општег удружења.

Седнице Надзорног одбора сазива његов Председник по потреби, односно на захтев Скупштине или Управног одбора.

Седница Надзорног одбора може се одржати ако седници присуствује већина његових чланова, а одлуке се доносе већином гласова од укупног броја чланова Надзорног одбора.

 

Председник Општег удружења

Члан 35.

 

Председник Општег удружења представља и заступа Опште удружење, у земљи и иностранству без ограничења.

Председник Општег удружења руководи Управним одбором Општег удружења и обавља друге послове у складу са Статутом и  Законом.

Председник Општег удружења за свој рад одговара Скупштини, организује спровођење њених одлука и закључака и стара се о извршавању програма рада и финансијског плана Удружења.

Председник Општег удружења обавља послове из области радних односа у својству послодавца за запослене у Општем удружењу.

 

Секретар

 

Члан 36.

 

Удружење има Секретара кога именује и поставља Управни одбор, у складу са законом и овим Статутом.

Члан 37.

 

Секретар непосредно извршава одлуке органа Општег удружења, припрема седнице органа и тела Општег удружења, извршава друге послове по овлашћењу Председника Општег удуржења.

Секретар Општег удружења може, али не мора да заснује радни однос у Општем удружењу.

 

Члан 38.

Управни одбор може разрешити Секретара, ако утврди да не извршава задатке и обавезе утврђене законом, овим Статутом и општим актима Општег удружења.

 

Члан 39.

 

За свој рад Секретар је одговоран Управном одбору.

 

Тела  Општег удружења

  

Члан 40.

 

Ради ефикаснијег остваривања задатака Општег удружења, Скупштина и Управни одбор могу образовати тела (савете, одборе, комисије и др.).

Тела могу бити стална и повремена.

Чланови тела могу бити члан Општег удружења. Тело има представника којег бира орган који га образује, а одлуком о образовању тела утврђује број чланова и делокруг рада.

 

Секције Оптег удружења

 

Члан 41.

 

Ради успешнијег остваривања и спровођења задатака Општег удружења и разматрања појединих питања од непосредног интереса за поједине делатности или групе делатности чланова, на нивоу Општег удружења образују се секције удружења.

У општинским насељима, могу бити формиране секције удружења на територијалном принципу.

Одлуком о оснивању секција, коју доноси Скупштина на предлог Управног одбора, утврђује се број и врсте, њихова организација и делокруг рада и надлежности.

Секцију удружења сачињавају сви чланови делатности или групе делатности за коју се секција оснива или сви чланови чије је седиште на подручју за које се оснива секција на територијалном принципу.

Члан 42.

 

Управни одбор је дужан да разматра предлоге, ставове и мишљења  секција, заузима став и предузима одговарајуће мере у складу са законом, овим Статутом и осталим актима Удружења.

 

Стручна служба

 

Члан 43.

 

За извршавање задатака органа и тела Општег Удружења, обављање стручних, административних, помоћних и њима сличних послова, руковање и чување имовине Општег удружења, може се запослити одговарајући број администартивних радника и других радника који чине Стручну службу .

Обављање појединих стручних послова из делокруга рада Стручне службе, може се на предлог Секретара, поверити специјализованој агенцији, бироу и сл. уз мишљење и сагласност Управног одбора.

О обављању послова из претходног става стара се Секретар.

 

Члан 44.

 

Општи акт о организацији и раду Стручне службе, којим се уређују радни односи радника Стручне службе, доноси Председник Општег удружења у складу са Законом о раду.

 

Члан 45.

На Стручну службу се не могу прености послови о којима одлучују органи Општег удружења, као ни овлашћења, права и одговорности Општег удружења и његових органа.

  

Јавност рада и одговорност у раду

 

Члан 46.

О свом раду и раду својих органа и тела Опште удружење упознаје своје чланове преко свог листа и других гласила, писаних материјала и састанака, путем свог WEB портала и на други начин, а ширу јавност путем средстава јавног информисања.

 

Члан 47.

Седнице органа и тела Општег удружења су по правилу јавни.

На седнице органа и тела Општег удружења позивају се, по потреби представници средстава јавног информисања у циљу упознавања чланства и шире јавности о њиховом раду.

 

Члан 48.

 

Удружење може издавати своје гласило – лист преко кога обавештава чланство и ширу јавност о своме раду и раду својих органа, о условима привређивања својих чланова и другим актуелним проблемима.

Одлуку о издавању листа и других гласила, постављању главног и одговорног уредника, именовању издавачког савета и уређивачког колегијума и начину финансирања гласила доноси Скупштина у складу са законом и овим Статутом.

 

Члан 49.

 

Информације и податке о раду Општег удружења могу давати Председник Општег удружења и Секретар Општег удружења из делокруга своје надлежности, или друго лице које они овласте и они су одговорни за њихову тачност и веродостојност.

Члан 50.

 

Органи и тела Општег удружења одговорни су за остваривање циљева и извршавање задатака Општег удружења.

Сваки члан органа и тела Општег удружења је одговоран за савесно вршење својих права и обавеза у органима и телима Општег удружења.

 

Члан 51.

 

Поступак за утврђивање одговорности Председника Скупштине и чланова Скупштине, Председника Општег удружења и чланова Управног одбора и Секретара и чланова одбора, органа и тела појединачно, може се покренути на захтев најмање 1/3 чланова Скупштине.

По спроведеном поступку из претходног става, Скупштина доноси одлуку о одговорности и истовремено одлуку о опозиву проглашених одговорним и избору, односно именовању нових органа и тела, чланова или лица са посебних овлашћењима.

 

Финансирање Општег удружења

 

Члан 52.

Основни облик финансирања Општег удружења је чланарина коју плаћају сви чланови Општег удружења.

Приходи Општег удружења су и приходи од обављања привредне делатности, закупнине, поклона, донаторства, спонзорства и сл.

Члан 53.

 

Висину чланарине и начин њихове наплате утврђује Скупштина.

Члан 54.

 

Опште удружење евентуални вишак прихода над расходима на годишњем нивоу, користи искључиво за остваривање послова утврђених овим Статутом.

 

Члан 55.

 

Опште удружење сачињава финансијске извештаје у складу са прописима о рачуноводству и ревизији.

Финансијски извештаји о раду Општег удружења, Управни одбор подноси Скупштини.

Члан 56.

Јединствену чланарину Привредној комори Србије Опште удружење измирује из чланарине у складу са Законом о привредним коморама.

 

Акти удружења

 

Члан 57.

 

У вршењу својих послова, органи и тела Општег удружења доносе одлуке, закључке, пословнике, препоруке у складу са Статутом.

 

Члан 58.

 

Статут је основни акт Општег удуржења и сви остали акти Општег удружења морају бити у складу са Статутом, као највишим општим актом.

Предлог Статута и других општих аката и њихових измена и допуна, утврђује Управни одбор, а доноси Скупштина.

Измене и допуне овог Статута врше се на начин и по поступку предвиђеном за његово доношење.

 

Члан 59.

Статут и остали општи акти истичу се на огласној табли Општег удружења и WEB станици или стављају чланству на увид на други одговарајући начин.

Општи акти ступају на снагу даном доношења.

 

Члан 60.

Опште удружење издаје потврде, уверења и друге исправе о чињеницама о којима води службену евиденцију, као и о другим чињеницама када је то одређено законом или другим прописима.

 

Прелазне и завршне одредбе

  

Члан 61.

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Општег удружења предузетника Бечеј од 14.10.2015. године.

Опште удружење ће поднети пријаву за упис у регистар у року одређеном по закону.

Одредбе члана 56 овог Статута у примени су од 01.01.2017. године.

 

Члан 62. 

Удружење престаје са радом по одлуци Скупштине.

Члан 63.

У случају престанка рада Општег удружења непокретности и остала имовина прелази у својину Општине Бечеј.

 

Члан 64.

Овај Статут ступа на снагу даном доношења.

 

                                                                                                                     Председник Скупштине

                                                                                                        Општег удружења предузетника Бечеј

М.П.

                                                                                                          _______________________________