POSTUPAK OSNIVANJA PREDUZETNIČKE RADNJE -KORAK PO KORAK-

U 6 koraka kako osnivati preduzetničku radnju

KORAK 1 – Izbor knjigovodstvene agencije

Procedura registracije firme i otpočinjanje posla je pojednostavljena i nije skupa, ali u mnogome zavisi od vrste delatnosti kojom ćete se baviti. Koristite stručnu pomoć koja vam stoji na raspolaganju. Knjigovodstvena agencija se bira po izboru osnivača preduzetničke radnje. Na sledećoj web stranici ćete naći spisak ovlašćenih knjigovodstvenih agencija u Bečeju i užoj okolini: Privredni Vodič Bečeja

KORAK 2 – Agencija za privredne registre (APR)

Registracija preduzetnika i privrednih društava vrši se u Agenciji za privredne registre (APR). Reistraciona prijava se podnosi u jednu od ponuđenih :

 • Opštini Bečej. Pošto je Opština potpisala sporazum o međusobnoj saradnji sa Agencijom za privredne registre, ova služba posluje u okviru Opštine ali kao kancelarija za prijem dokumentacije neophodne za registraciju preduzetnika na teritoriji Opštine. (kancelarija 11, Korovljev Marija, tel: 021/6811 844 , 064/89-59-086
 • lično u sedištu APR (Brankova 25, Beograd)
 • organizacionim jedinicama APR
 • preporučenom poštom (ako se registraciona prijava podnosi poštom, kao datum i vreme njenog dostavljanja uzima se datum i vreme njenog prijema u Agenciji)
 • elektronskim putem (pri čemu, u roku od pet dana od dana podnošenja registracione prijave elektronskim putem, Agenciji dostavlja original dokumentacije.)

Procedura registracije privrednog subjekta vrlo je jednostavna. Budući vlasnik pre registracije mora da se odluči za pravnu formu, donese odluku o poslovnom imenu i o pretežnoj delatnosti.

VAŽNO: Ukoliko se preduzetnik registruje za obavljanje delatnosti za koju se traži prethodna saglasnost nadležnog organa kao uslov za registraciju APR je potrebno podneti i rešenje nadležnog organa u originalu ili overenoj kopiji. (npr. taxisti, stomatolozi itd…)

KORAK 3 – Izrada pečata

Nakon podizanja rešenja o registraciji preduzetničke radnje i potvrde o poreskom identifikacionom broju potrebno je izraditi pečat preduzetničke radnje (pečatoreznica po izboru osnivača preduzetničke radnje). Ima mogućnosti da se odštampa rešenje sa sajta Agencije za privredne registre (http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Searchpre nego što dobijemo poštomovereni primerak, i to da se odnese pečatorescu.

KORAK 4 – Otvoriti račun kod poslovne banke

 1. Fotokopija rešenje (original na uvid) o upisu u registar privrednih subjekata (Agencija za privredne registre)
 2. Fotokopija rešenje (original na uvid) o poreskom identifikacionom broju (Agencija za privredne registre)
 3. Obrazac OP – Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje, overu je moguće izvršiti u bilo kom organu nadležnom za overu (mesna zajednica, skupština opštine, sud)
 4. Zahtev za otvaranje računa (formular banke)
 5. Ugovor o otvaranju i vođenjuračuna/ u dva primerka (formular banke)
 6. Karton deponovanih potpisa, u tri primerka (formular banke)
 7. Fotokopije lične karte osnivača preduzetničke radnje
 8. Pečat preduzetničke radnje

KORAK 5 – Kupovina fiskalnog uređaja

Za kupovinu fiskalnog uređaja obratite se ovlašćenom servisu za prodaju i servis fiskalnih kasa. Ako kupujete korišćenu fiskalnu kasu od fizičkog lica morate obratiti pažnju na to da li je kasa pre svega defiskalizovana (koji je trebao da uradi prethodni vlasnik fiskalne kase), da li ima servisnu knjižicu, i što je najbitnije da saznete od ovlašćenog servisa koliko košta ponovna fiskalizacija određene kase. Cena fiskalnih memorija (koji se menja kada se menja vlasnik radnje) prilično se razlikuje i zavisi od proizvođača fiskalnog uređaja. Zato budite oprezni pre nego što kupujete fiskalnu kasu.

KORAK 6 – Otvaranje kartice poreskog obveznika

 1. Fotokopija rešenje (original na uvid) o upisu u registar privrednih subjekata (Agencija za privredne registre)
 2. Fotokopija rešenje (original na uvid) o poreskom identifikacionom broju (Agencija za privredne registre)
 3. Obrazac OP – Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje, overu je moguće izvršiti u bilo kom organu nadležnom za overu (original na uvid)
 4. Karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima na računu
 5. Ugovor o otvaranju i vođenju računa klijenta kod banke
 6. Obrazac PPDG1 – Poreska prijava dohodak građana
 7. Obrazac EPPDV – Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost (ukoliko preduzetnik želi da postane obveznik PDV-a)

Napomena: preduzentici koji se odluče da vode poslovne knjige kao „paušalci“ ne mogu biti obveznici PDV-a

 1. Dokaz o zaposlenju (ukoliko je zaposlen, potvrda da je u radnom odnosu i prijava na osiguranje, a ukoliko je penzioner rešenje o penzionisanju).
 2. Dokaz o vlasništvu poslovnog prostora ili ugovor o zakupu istog
 3. Fotokopija lične karte osnivača preduzetničke radnje

(http://www.preduzetnickiservis.rs)